EXECUTIVE JA BUSINESS Coachingista APUA OMIEN JA YRITYKSEN VAHVUUKSIEN TUNNISTAMISEEN SEKÄ TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN

Yleisesti coaching eli valmennus tarkoittaa luottamuksellista yhteistyösuhdetta, jossa coach auttaa asiakasta tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan unelmiaan ja tavoitteitaan. Fokus voi olla joko henkilökohtaisessa elämässä tai ammatillisessa tilanteessa coachattavan tarpeen mukaan. Executive ja Business Coaching puolestaan ottavat aina huomioon myös ammatilliset ja liiketoimintaan liittyvät näkökulmat tavoitteena coachattavan sekä hänen johtamansa yrityksen menestys ja kasvu. Executive Coaching keskittyy ylimmän johdon coachaukseen ja Business Coaching yrityksen muiden esimiesten ja avainhenkilöiden coachaukseen. Ylimmän johdon coachingissa korostuvat aivan erityisesti coachattavien itsetuntemuksen lisääminen, kompleksisten systeemien ymmärtäminen, businessmaailman tuntemus sekä erittäin vahva luottamuksellisuus ja kanssakulkeminen johtajan usein varsin yksinäisessä työssä.

Valmennussuhde on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa coach auttaa valmennettavaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet. Coach ei neuvo, mitä asiakkaan pitäisi tehdä, vaan tukee ja haastaa häntä itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat kuhunkin tilanteeseen. Coach luottaa siihen, että valmennettavassa itsessään löytyvät parhaat vastaukset ja tarvittavat voimavarat.

Menetelmänä executive ja business coaching on haastava, ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten kognitiivinen, psykodynaaminen ja positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus. Viitekehys on näin ollen vahvasti integratiivinen. Valmennuksessa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen sekä tietoisuuden lisääntymiseen. Todellinen suorituskyky syntyy juuri vahvuuksien jalostamisesta.

Coach osaa avata valmennettavan näkökulmaa totutun yli: hän kyseenalaistaa rajoittavia uskomuksia ja auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Coachingin ytimessä on ajatus ihmisen kasvusta ja kehittymisestä hänen oman motivaationsa suuntaisesti.